Regulamin

REGULAMIN JOGA PARK

 • 1. Definicje

 

 1. Studio - obiekt sportowo-rekreacyjny, usytuowany w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 12A, prowadzony dla potrzeb studia jogi „Joga Park” przez firmę: Adrian Rubik, 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 12A, NIP:9491720894.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług studia jogi JOGA PARK.
 3. Karnet – pakiet wejść jednorazowych, lub możliwość nieograniczonego korzystania z usług Studia dostępny w ściśle określonym przedziale czasowym.
 4. Cennik – dostępna w recepcji JOGA PARK oraz na stronie internetowej www.studiojogapark.pl lista Karnetów oraz wejść jednorazowych umożliwiających korzystanie z zajęć oferowanych przez JOGA PARK

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych także dalej użytkownikami).
 2. Wszystkie osoby korzystające ze Studia winny obowiązkowo podporządkować się przepisom Regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
 3. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Studia musi spełnić łącznie następujące warunki:
  a) Wypełnić formularz i podać dane umożliwiające zarejestrowanie wejścia w systemie informatycznym;
  b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji zawartych w nim warunków;
  c) nabyć karnet lub wejście jednorazowe zgodnie z aktualnym cennikiem Studia.
 4. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia bez podawania przyczyny.
 5. Klientem Studia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać użytkownikiem Studia za zgodą jej rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 6. Osoby naruszające porządek w Studiu, postanowienia Regulaminu, obowiązujące instrukcje urządzeń oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia, mogą być z niego usuwane.
 7. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Studio JOGA PARK. Regulamin obowiązuje również gości, w tym osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Studio oraz osób, które otrzymały karnety w inny sposób (m.in. konkursy, programy lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług Studia z wykorzystaniem kart typu Multisport, FitProfit, MEDICOVER SPORT i podobnych.
 8. Studio może ustanowić nowe rodzaje karnetów, o czym na bieżąco poinformuje użytkowników. Do nowych karnetów stosuje się postanowienia Regulaminu. Dotychczasowi posiadacze karnetów nie są uprawnieni do kierowania wobec Studia jakichkolwiek roszczeń w związku z wprowadzeniem nowych karnetów, w szczególności nie służy im prawo żądania obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

 

 • 3. Karnety

 

 1. Dany karnet uprawnia do korzystania z usług Studia w zakresie ściśle określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu wyłożonym do wglądu w Studiu. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.
 2. Karnet przyjmuje formę karty z zakodowanymi danymi użytkownika oraz informacją o rodzaju i ważności zakupionego karnetu. Karnet nie jest kartą płatniczą lub lojalnościową i z jego posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia jego użytkownika poza prawem do korzystania z usług Studia.
 3. Studio może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowego posiadacza karnetu do kierowania wobec Studia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
 4. Warunkiem skorzystania z usług Studia jest nabycie w recepcji Studia karnetu po cenie zgodnej z cennikiem obowiązującym w dacie jego nabycia. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do Studia jest zapoznanie się z jego Regulaminem, co użytkownik potwierdza podpisując stosowne pisemne oświadczenie. Regulamin jest ponadto wyłożony w widocznym miejscu w recepcji Studia.
 5. Wszystkie karnety wydawane przez Studio są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług Studia wyłącznie osoby, których dane są zakodowane w karcie. Do Studia mogą również wejść osoby nie posiadające karnetów imiennych, lecz korzystające z usług Studia na podstawie voucherów posiadanych kart MultiSport Plus, FitProfit lub MEDICOVER SPORT.
 6. Studio nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu.
 7. Karnet jest honorowany tylko do daty jego ważności oznaczonej w karcie, która to data – poza wyjątkami wskazanymi wprost w Regulaminie – nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu.
 8. W przypadku zakupu karnetu lub opłacenia rezerwacji poprzez panel Klienta na stronie internetowej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu karnetu lub opłacenia rezerwacji, pod warunkiem, że ani razu nie skorzystał z zakupionego karnetu lub nie wykorzystał rezerwacji. Po upływie 14 dni nie ma możliwości zwrotu transakcji.
 9. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych długotrwale uniemożliwiających klientowi korzystanie z usług Studia, Studio może przedłużyć ważność karnetu po wcześniejszym powiadomieniu przez klienta o zaistniałej sytuacji oraz przedłożeniu do wglądu dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.
 10. Okres ważności Karnetów jest podany w aktualnie obowiązującym cenniku. Ważność karnetu liczona jest od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie.
 11. Studio zastrzega możliwość wstrzymania się od świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów.
 12. W przypadku niezgodnego z niniejszym Regulaminem zachowania na terenie Studia, kierownictwo Studia zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Studia, wyproszenia z terenu Studia, a nawet unieważnienia posiadanego przez Klienta Karnetu w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.

 

 • 4. Ogólne zasady korzystania ze Studia

 

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług Studia wyłącznie pod okiem opiekuna, który zobowiązany jest do wykupienia karnetu (uiszczenia jednorazowej opłaty).
 2. Przed skorzystaniem po raz pierwszy z usług Studia, klient składa pisemne oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Klient jest zobowiązany ponownie złożyć takie oświadczenie w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uległ pogorszeniu lub zaistniały przeciwwskazania do korzystania - bez uszczerbku dla zdrowia - w części lub w całości z urządzeń lub zajęć oferowanych przez Studio.
 3. W przypadku gdy rejestracja Klienta została przeprowadzona poprzez panel Klienta na stronie internetowej studojogapark.pl Klient klikając akceptację regulaminu klubu jednocześnie oświadcza, że:
 4. Wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Studio JOGA PARK zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) – dostęp do panelu Klienta na stronie internetowej, w tym m.in. samodzielne dokonywanie i odwoływanie rezerwacji;
 5. Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczące jego rezerwacji na zajęcia, organizowanych warsztatów itp.
 6. Dokonując rezerwacji na zajęcia poprzez panel Klienta na stronie internetowej www.studojogapark.pl Klient klikając akceptację regulaminu klubu jednocześnie oświadcza, że stan jego zdrowia jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń w wybranych przez niego zajęciach grupowych. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuje Instruktora. Oświadcza również, że jest świadoma/y faktu, że w przypadku utajenia przez niego urazu, choroby, ciąży lub złego samopoczucia, pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek zmian w jego stanie zdrowia, w szczególności za doznanie przez niego urazów, kontuzji lub chorób wynikłych z korzystania z usług lub urządzeń Studia Jogi JOGA PARK w Gdańsku.
 7. Przy wejściu do Studia należy w recepcji okazać kartę JOGA PARK w celu weryfikacji posiadania aktywnego karnetu lub wykupić jednorazowe wejście. W przypadku korzystania z usług studia na podstawie karty MultiSport lub FitProfit należy okazać tę kartę lub dedykowaną aplikację na smartfonie. W przypadku korzystania z wejścia MEDICOVER SPORT należy postępować zgodnie z regulaminem MEDICOVER SPORT.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
 9. Czas pobytu w Studio w ramach wykupionego karnetu open jest nielimitowany w godzinach otwarcia Studia.
 10. Karnet upoważnia klienta do korzystania z usług Studia, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów – jest określony w cenniku.
 11. W pomieszczeniach Studia mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Studia, określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji.
 12. Kierownictwo Studia może podjąć decyzję o zamknięciu Studia w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne, o czym powiadomi użytkowników co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Studia oraz zamieszczenie informacji na stronie www.studiojogapark.pl.
 13. Studio może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Studia jest zaplanowane, kierownictwo Studia powiadomi o tym użytkowników z 7-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w recepcji Studia, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację.
 14. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących, tj. sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Zabrania się wnoszenia do Studia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 15. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, Studio może zakazać uczestnikowi wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 16. Użytkownicy nie mogą korzystać z usług Studia w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
 17. Użytkownicy mają obowiązek przynosić do Studia odpowiedni strój i obuwie sportowe oraz ręcznik (w celu jego położenia na pomocach i przyrządach do ćwiczeń). Kierownictwo Studia zastrzega sobie wezwania użytkownikowi do użycia właściwego, nie prowokującego ubioru. Osoby, które nie dostosują się do poleceń obsługi Studia, mogą nie zostać wpuszczone na teren Studia.
 18. Każdy użytkownik Studia zobowiązany jest przestrzegać higieny osobistej.
 19. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na inne od tego, w którym przyszli do Studia, przy czym korzystający z sali jogi zdejmują obuwie przed wejściem do tej sali.
 20. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia (wypadki) będące wynikiem stanu zdrowia użytkownika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Studia.
 21. Właściciel Studia oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe, w szczególności gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy, wniesione na teren Studia. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane wyłącznie do czasu zamknięcia Studia. Po tym terminie rzeczy takie będą przechowywane w magazynie Studia. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia w szatni Studia, rzeczy te (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych, których mowa w zdaniu pierwszym) będą niszczone.
 22. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klientów umieszczone poza szafkami, w szczególności pozostawione na terenie Studia, chyba że szkoda poniesiona przez klienta powstała na skutek umyślnego, zawinionego zachowania pracownika Studia.
 23. Zabrania się wnoszenia do Studia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby utrudnić korzystanie z usług Studia innym klientom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia oraz zdrowia osób przebywających w Studio.
 24. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, hulajnóg na teren Studia.

 

 • 5. Zasady wykonywania ćwiczeń

 

 1. Osoby korzystające z usług Studia wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi nie służą żadne roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć, ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą zakłócać trwających zajęć jogi.
 3. W odniesieniu do najliczniejszych osobowo zajęć, Studio zastrzega możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów dla osób zainteresowanych uczestnictwem w takich zajęciach, a także wskazania sposobu i terminu dokonywania takich zapisów.
 4. Nauczyciel/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić użytkownika o opuszczenie sali, jeśli - w opinii nauczyciela/instruktora - sala ćwiczeń jest przepełniona lub użytkownik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych ćwiczących, lub utrudnia im korzystanie ze studia.
 5. Przed rozpoczęciem ćwiczeń z wykorzystaniem pomocy i sprzętu dla zachowania własnego bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego zamierza skorzystać i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze Studia. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości użytkownika, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone obsłudze Studia, użytkownik może ponieść odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie.
 6. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 7. Korzystanie z każdego sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie innego sprzętu i sali.
 8. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie Studia.
 9. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z pomocy i sprzętu do jogi należy zwrócić się do instruktora.
 10. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny hamaków do air jogi.
 11. Po zakończeniu ćwiczeń, sprzęt z którego skorzystano, powinien być odłożony na właściwe miejsce w należytym stanie technicznym.
 12. Użytkownik powinien pozostawić po sobie nienaganny porządek oraz zachowywać ciszę.
 13. Zabrania się udzielania wskazówek technicznych innym użytkownikom oraz pomocy podczas wykonywania ćwiczeń, chyba że na wyraźne polecenie instruktora obecnego na sali.
 14. Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w Studio źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora lub obsługę Studia. Instruktor może nakazać użytkownikowi przerwanie ćwiczenia, jeśli w jego ocenie stan zdrowia użytkownika nie pozwala na kontynuowanie danego ćwiczenia oraz - na życzenie użytkownika - wezwać pomoc medyczną.
 15. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją i innymi urządzeniami uprawnione są wyłącznie osoby z obsługi Studia, które w tym zakresie – w miarę możliwości – będą uwzględniały życzenia użytkowników.
 16. O wszystkich nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub obsługę Studia.

 

 • 6. Prawo do wizerunku

 

 1. W Studio mogą być wykonywane fotografie grupowe dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyłącznie na potrzeby Studia, które mogą być umieszczane na stronie internetowej www.studiojogapark.pl, profilu Studia w portalach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych Studia.
 2. W przypadku utrwalenia wizerunku użytkownika pracownik Studia zapyta użytkownika o jego zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym, chyba że zgoda taka - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie będzie wymagana. W przypadku wystąpienia z prośbą o wyrażenie zgody, użytkownik zobowiązuje się potwierdzić swoją wolę na piśmie.

 

 • 7. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych jest firma: Adrian Rubik, ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk. Dane osobowe, umieszczone w bazie danych administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez studio JOGA PARK.
 3. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Studia Klient zobowiązany jest podać Imię i Nazwisko oraz adres email lub nr telefonu w celu założenia konta Klienta w systemie informatycznym studia. Klient może podać również dane dodatkowe (adres zamieszkania). Dane te są wykorzystywane do identyfikacji Klienta w systemie informatycznym studia, przypisania do konta Klienta aktualnie posiadanych karnetów, rejestracji wejść oraz dokonywania rezerwacji na zajęcia.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu dokonywania rezerwacji na zajęcia poprzez panel Klienta na stronie internetowej www.studiojogapark.pl, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi rezerwacji oferowanej na ww. stronie internetowej, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze serwisu rezerwacji na zajęcia na stronie www.
 5. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym imię i nazwisko, płeć oraz adres email), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta Klienta) przetwarzane są przez Administratora: w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są przetwarzane:
 8. a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 9. b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 10. c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 11. d) w celach marketingowych Administratora – kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) lub też prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 12. e) Dokonywanie rezerwacji na zajęcia poprzez stronę www.studiojogapark.pl oraz poprzez kontakt z recepcją Studia.
 13. Dokonanie rezerwacji na zajęcia poprzez panel Klienta na stronie www.studiojogapark.pl lub wskutek kontaktu klienta nawiązującego połączenie telefoniczne z recepcją studia wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dokonanie rezerwacji na zajęcia wymaga posiadania konta w systemie informatycznym studia. Podanie danych wskazanych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych jako obowiązkowe przez pracownika studia JOGA PARK jest wymagane w celu przyjęcia i dokonania rezerwacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 14. Dane osobowe są przetwarzane:
 15. a) w celu umożliwienia korzystania z usług studia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 16. b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 17. c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 18. d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
 19. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 20. a) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 21. b) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 22. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 23. Osobom, które wyraziły na to zgodę wypełniając formularz i podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:
 24. a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 25. b) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 26. c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 27. d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 28. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Studia JOGA PARK prowadzony w portalach społecznościowych Facebook oraz Google+. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 29. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 10 od daty skorzystania z usługi, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 30. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
 31. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 32. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
 33. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 34. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@studiojogapark.pl lub pisemnie na adres Studio Joga Park, ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk.
 35. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

 

 • 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 k.c. Korzystanie z usług studia jogi JOGA PARK oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. O wszelkich zmianach Regulaminu Studio informuje użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu, umieszczając stosowną pisemną informację w recepcji Studia.
 4. Zmiana cennika nie ma wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po cenie uprzednio stosowanej przez Studio. Nowy cennik ma zastosowanie do karnetów wykupionych na nowy okres rozliczeniowy.
 5. W przypadku uznania nieważności lub bezskuteczności jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne.
powered by Fitnet SPORTIT